სამუშაოზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება
2015-12-22
წარმოგიდგენთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 6 აგვისტოს განჩინებას საქმეზე 2ბ/1028-15.

გადაწყვეტილება შეეხება შემდეგ თემებს:
☛ შრომის თავისუფლება;
☛ შრომის ხელშეკრულება;
☛ შრომითი ხელშეკრულების ვადა;
☛ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა;
☛ შრომის ანაზღაურება იძულებითი მოცდენის დროს;
☛ შრომის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურება.

განჩინება გასაჩივრდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. 2015 წლის 15 დეკემბერს საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი.
© 2013, თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. 7ა, 0159
სატელეფონო ცენტრი: (+995 32) 251 85 21

საიტის ძველი ვერსია