თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 წლის მაისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.