თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 აპრილი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.