თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 მაისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.