თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2020 III კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.