თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2012 წელი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.