თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 აგვისტო
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ.