თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 III კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.