თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 წლის ოქტომბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.