თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 ნოემბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ.