თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 ნოემბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.