თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2021 წლის ნოემბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.