თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2022 წელი თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.