თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2022 იანვარი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.