თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2022 თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.