თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2022 აპრილი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ.