თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2022 აპრილი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.