თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2022 ოქტომბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.