თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2022 ოქტომბერი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ.