თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2023 I კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.