თბილისის სააპელაციო სასამართლო
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის შესახებ
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის 1/225 გადაწყვეტილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი". ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.