თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2024 თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ 2024 წლის თებერვალი