თბილისის სააპელაციო სასამართლო
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოებში სტაჟირების და სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესის შესახებ
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება #1/251, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოებში სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“, 2017 წლის 18 სექტემბერი, ქ. თბილისი.