თბილისის სააპელაციო სასამართლო
საერთო სასამართლოების სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ
2006 წლის 10 მარტის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება #1/28-2006 "საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოების სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ".