თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ემსს-ს დასკვნა № 2 (2001)
"ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (ემსს) დასკვნა № 2 (2001) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისათვის სასამართლო ორგანოების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, სასამართლოების მართვისა და დაფინანსების და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის შესრულების თაობაზე" დასკვნა ითარგმნა ბატონ კახა კობერიძის მიერ.