თბილისის სააპელაციო სასამართლო
სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები
დამტკიცდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებით.