თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შინაგანაწესი
დამტკიცდა 2007 წელს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ.