თბილისის სააპელაციო სასამართლო
მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ
2007 წლის 11 ივლისის საქართველოს კანონი ,,საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ". (2018 წლის 16 თებერვლის მდგომარეობით).