თბილისის სააპელაციო სასამართლო
სათანადო ადმინისტრაციული ქცევის ევროპული კოდექსი
"მოხელემ პატივი უნდა სცეს იმ ლეგიტიმურ და გონივრულ მოლოდინებს, რომელიც საზოგადოების წევრებს გააჩნიათ იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ მოქმედებდა ინსტიტუცია წარსულში." თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ ითარგმნა ევროპის კავშირის პარლამენტის მიერ 2001 წლის 6 სექტემბერს მიღებული "სათანადო ადმინისტრაციული ქცევის ევროპული კოდექსი".