თბილისის სააპელაციო სასამართლო
საერთო სასამართლოების შესახებ
2009 წლის 4 დეკემბრის საქართველოს ორგანული კანონი ,,საერთო სასამართლოების შესახებ". (2018 წლის 16 თებერვლის მდგომარეობით).