თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“
2009 წლის 4 დეკემბრის საქართველოს ორგანული კანონი ,,საერთო სასამართლოების შესახებ“. (კონსოლიდირებული ვერსია).