თბილისის სააპელაციო სასამართლო
საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები
დამტკიცდა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ.