თბილისის სააპელაციო სასამართლო
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ
2000 წლის 23 თებერვლის საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ"