თბილისის სააპელაციო სასამართლო
სასამართლო გადაწყვეტილება და მისი გასაჩივრება