თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2015 წელი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.