თბილისის სააპელაციო სასამართლო
197_3 - საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფაზე უარის თქმის შესახებ განჩინებაზე