თბილისის სააპელაციო სასამართლო
197_2 - საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ განცხადების განუხილველად დატოვების განჩინებაზე