თბილისის სააპელაციო სასამართლო
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო