თბილისის სააპელაციო სასამართლო
საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს კონსტიტუცია ( მიღების თარიღი - 1995 წლის 24 აგვისტო). (კონსოლიდირებული ვერსია).