თბილისის სააპელაციო სასამართლო
საქართველოს კონსტიტუცია
1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს კონსტიტუცია. (2018 წლის 16 თებერვლის მდგომარეობით).