თბილისის სააპელაციო სასამართლო
309(1) - განცხადება ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების შესახებ