თბილისის სააპელაციო სასამართლო
351(1) - განცხადება დაკარგული საქმის წარმოების აღდგენის შესახებ