თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2017 წელი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.