თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2018 წელი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.