თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის იანვარი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ.