თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სამოქალაქო საქმეებზე.