თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 თებერვალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.