თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის I კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ.