თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 I კვარტალი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.