თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის აპრილი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.