თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის აპრილი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში შესული საქმეების (საჩივრების) შესახებ.