თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 აპრილი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეებზე.