თბილისის სააპელაციო სასამართლო
2019 წლის მაისი
მონაცემები თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მუშაობის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეებზე.